(2021.05) LGU+ IPTV MSA전환 및 DevSecOps.. 2021-07-16
(2021.03) 담배인삼공사 데이터전환 컨설팅.. 2021-07-16
(2021.07) kt DS 성능테스트 수행 2021-07-16
(2021.04) 라인뱅크 재팬 인터넷은행 DA 컨.. 2021-07-16
(2021.01) 메가존 프로젝트관리 Framework .. 2021-03-02